Himno Nacional Mexicano (versión amuzgo) — Himno Nacional Mexicano

Vídeo
Coro
Cala’jomndyo’, ‘o nn’an na ndyuaa Sndaa’, ndia’.
Calajndaa’ndyo’ l’ots’iaan quio caso na ya.
Catseits’eiina’ cha’waa tyuaa na m’aanya
Quia na c’uaa na cwinan’ quio cayom.
Catseits’eiina’ cha’waa tyuaa na m’aanya
Quia na c’uaa na cwinan’ quio cayom.

I
Nquen’yo’ cjaatyjoo ts’uaa ljaa’ tsco oliva,
Na wacheen na tso ángel na t’man tseixman.
Cañoom’luee yuu teijndaa’ chiuu tsaam’aanya.
Seiljeii Ty’oots’om ñ’oomwaa’ ñequio ts’oon.

Xeen cwii ts’an na ti’maan’ ts’om na jndoo’ jaa
Ñe’cwinoom tyuaaya na ñe’cjan nacjooya
Quen’yo’ cwenta, nn’an ndyuaaya, na tyquen Ty’oots’om
Ticwii nda’yo’ cwii sondaro tseixman;
Ticwii cwii nda’yo’ cwii sondaro tseixman.

Vídeo musical